Състояние на геомагнитното поле за България 14.12.2018

Оценъчни локални К - индекси

K - indices
  00-03UT 03-06UT 06-09UT 09-12UT 12-15UT 15-18UT 18-21UT 21-24UT
12.12 00 00 00 00 00 00 01 00
13.12 00 00            
14.12 00 00 00 00 01 00 01  

Обзор на магнитограмите от обсерватория Панагюрище през последните 24 часа

Геомагнитното поле е векторно поле, което може да се представи чрез своя интензитет (F) и две ъглови компоненти (D и I) или чрез други три линейно независими компоненти (напр. X, Y, Z).
На фигурата са показани моментните стойности на елементите на Земното магнитно поле, регистрирани непрекъснато в Националната геомагнитна обсерватория Панагюрище: тотален интензитет F [nT], хоризонтална компонента H [nT], деклинация D ['], вертикална компонента Z [nT], контролна стойност delta F (Fизч.- Fизм.) [nT].
Хоризонталната компонента на Земното магнитно поле е вектор, успореден на земната повърхност, с посока магнитния север. Деклинацията е ъгъла, между географския и магнитния север, а вертикалната компонента е вектор, перпендикулярен на земната повърхност, с положителна посока - надолу.
На графиката са показани вариациите на елементите за последните 24 ч. Времето се отчита по Greenwich Mean Time. Показаните стойности представляват некоригираните измерени данни. Понякога е възможно е да се получат грешки от изкуствени смущения, които се коригират след специална обработка на завършена серия от данни.

Детайли на компонентите на магнитното поле днес

Компонентата F е тотален интезитет, в нанотесли [nT]

F total

Деклинацията D е ъгъл между географския и магнитния полюс в ъглови минути ['].

declination

Компонентата H е хоризонтален интензитет в нанотесли [nT]

H [nT]

Компонентата Z е вертикален интензитет в нанотесли [nT] (насочена надолу).

Z, [nT]

Във всяка точка от земната повърхност и околоземното пространство векторът на геомагнитното поле (ГМП), като функция на времето се дели условно на две части: “постоянна”, дължаща се на източници, намиращи се във вътрешността на Земята и “променлива”, имаща извънземен произход. Характерна особеност на вектора на ГМП са непрекъснатите изменения (вариации) на големината и посоката му не само във времето, но и в пространството. Вариациите във времето се регистрират непрекъснато във около 150 постоянно действащи Геомагнитни обсерватории, една от които е геомагнитна обсерватория – Панагюрище.

Още информация...