Министерство на Околната Среда и Водите
Изпълнителна Агенция по Околна Среда
Регионални инспекции по околна среда и води
Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България
за период от 48 часа
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ и ГЕОГРАФИЯ (БАН)		    НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
Пояснения за прогнозата и картата
Здравен ефект и мерки, които трябва да се предприемат при прогнозирано превишаване
на алармения праг за предупреждаване на населението за нивата на озон (Приложение 4 на инструкцията)
Заключителен отчет и приложения към него: П1, П2, П3, П4.
Забележки:
  • За информиране на населението за нивата на озон отговаря съответната РИОСВ
    за даденото населено място;
  • Системата е разработена по поръчка на Изпълнителна агенция по околна среда.