Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География
Общо съдържание на озон в атмосферата
Microtops През 2008 година в Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География започнаха редовни измервания на общото съдържание на озон в атмосферата над територията на България. Измерванията се провеждат ежедневно, когато атмосферните условия позволяват със слънчев фотометър, произведен от Solar Light Company, USA, 2006г., http://www.solarlight.com. Данните за дните, когато измерване не е възможно, се попълват със спътникови измервания от Ozone Monitoring Instrument (OMI), които са достъпни на Интернет адрес http://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/. OMI
Total ozone

Ход на средномесечните стойности на общото количество озон от 1996 до 2015 г. Измерените в НИГГГ стойности са комбинирани с данни от различни спътникови апаратури.
Общото количество озон над България показва устойчива тенденция на повишение.

Ход на дневните стойности на общото количество озон през последните 12 месеца. Със зелен цвят са показани средните стойности за периода 1996-2007 г. получени по спътникови измервания. Със син цвят са показани средните стойности за конкретния месец.

Подробна информация можете да прочетете ТУК.


ПРОГНОЗА НА ИЗГЛАДЕНИТЕ С 31-ДНЕВЕН ПЪЛЗЯЩ СЕГМЕНТ СТОЙНОСТИ
НА ТОТАЛНИЯ ОЗОН НАД БЪЛГАРИЯ


Представената прогноза на изгладените стойности на тоталния озон над България е направена съгласно разработения в НИГГГ, секция "Физика на атмосферата" локален модел, който се основава на статистически обосновани зависимости на тоталния озон от сезона, от стратосферната температура и от квазидвугодишната екваториална осцилация на стратосферния зонален вятър. С червен цвят са показани изгладените стойности от измервания, а със син цвят - прогноза за три месеца напред.

Подробна информация можете да прочетете ТУК.