Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География-
Българска Академия на Науките
Национален Институт по Метеорология и Хидрология

БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ

ПЛОВДИВ

ВАРНА

Азотен диоксид (NO2) Озон
(O3)
Серен диоксид
(SO2)
Фини прахови частици(PM10) Фини прахови частици(PM2.5) Индекс за качество на въздуха
(AQI)
Доминантен замърсител (DPI) Универсален топлинен индекс (UTCI)
17Юли18Юли19Юли

В рамките на Националната Научна Програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, финансирана от МОН, бе създадена системата за прогноза на химическото време (замърсяване на въздуха). С нея се визуализира 72 часовата прогноза за замърсяването на въздуха в реално време, започвайки от 00:00 часа на текущия ден и продължаваща още два дни напред за територията на България с разделителна способност от 3 km и на 3 избрани града – София, Пловдив и Варна с разделителна способност от по 1 km.

За всяка от изброените области могат да се изберат някой от 5те основни замърсителя - Азотен диоксид (NO2), Озон (O3), Серен диоксид (SO2), Фини прахови частици с размер под 10 µm (PM10), Фини прахови частици с размер под 2.5 µm (PM2.5), от които се изчислява и визуализира Индекса за качество на въздуха (AQI). Системата прави прогноза и на Универсалния топлинен индекс (UTCI) показващ топлинния комфорт/дискомфорт на човешкото тяло.

Индекс за качество на въздуха (AQI)

Индекса за качество на въздуха предоставя информация за прогнозираното състояние на качеството на въздуха, директно измерващ ефектите върху човешкото здраве въз основа на проведени изчисления за прогнозата на петте замърсителя. Всеки замърсител има прагови стойности определени (в μg/m3), и според тези прагови стойности се определя частния индекс за качеството на въздуха (индекса, отговарящ на дадения замърсител). Общият индекс за качеството на въздуха е най-високото ниво на замърсяване, причинено от всеки от петте замърсителя.
В света се изчисляват различни индекси за качество на въздуха, като всяка държава сама определя кои замърсители предизвикват загриженост на нейната територия и ги добавя към изчисленията на индекса. В системата е използван европейски AQI, който включва 5 замърсителя, които предизвикват загриженост в Европа: Озон (O3); Азотен диоксид (NO2); Серен диоксид (SO2); прахови частици (PM10) и фини прахови частици (PM2.5).
При представя на индекса за качеството на въздуха към праговите стойности на замърсителите е добавено и цветово оформление както и здравни препоръки към населението и чувствителните групи от него. Към чувствителните групи са причислени както възрастни, така и деца с дихателни проблеми и възрастни със сърдечни заболявания. Здравните препоръки и референтните нива използвани при образуването на такива таблици и скали са свързани с директивите за граничните нива за опазване на човешкото здраве, определени от Европейския Съюз и/или от Световната Здравна Организация.

AQ индекс Общо население Чувствително население
Добро Качеството на въздуха е добро. Насладете се на обичайните си дейности на открито. Качеството на въздуха е добро. Насладете се на обичайните си дейности на открито.
Задоволително Насладете се на обичайните си дейности на открито Насладете се на обичайните си дейности на открито
Умерено Насладете се на обичайните си дейности на открито Помислете за намаляване на интензивните дейности на открито, ако имате симптоми.
Лошо Помислете за намаляване на интензивните дейности на открито, ако изпитвате симптоми като възпалени очи, кашлица или възпалено гърло Помислете за намаляване на физическата активност, особено на открито, особено ако изпитвате симптоми.
Много Лошо Помислете за намаляване на интензивните дейности на открито, ако изпитвате симптоми като възпалени очи, кашлица или възпалено гърло Намалете физическата активност, особено на открито, особено ако имате симптоми.
Изключително Лошо Намалете физическите дейности на открито. Избягвайте физически дейности на открито.

https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/#