Национален Институт по Метеорология и Хидрология

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География- Българска Академия на Науките

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

ИЗБОР НА ЗАМЪРСИТЕЛ

 
72-часова прогноза:
Азотен диоксид (NO2)
Озон (O3)
Серен диоксид (SO2)
Фини прахови частици 10 μm (PM10)
Фини прахови частици 2.5 μm (PM2.5)
Индекс за качество на въздуха (AQI)
Универсален топлинен индекс (UTCI)

Описание на системата за прогноза
на атмосферното замърсяване (KWFS)
Българско законодателство за Озон (O3)
Краткосрочна целева норма (КЦН):
120 μg/m3 (8-часов дневен максимум),
не повече от 25 превишавания за година.
Информационен средночасов праг: 180 μg/m3
Авариен средночасов праг: 240 μg/m3
 

ИЗБОР НА ОБЛАСТ
ЗА ПРОГНОЗА