Национален Институт по Метеорология и Хидрология

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География- Българска Академия на Науките

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

ИЗБОР НА ЗАМЪРСИТЕЛ

 
72-часова прогноза:
Азотен диоксид (NO2)
Озон (O3)
Серен диоксид (SO2)
Фини прахови частици 10 μm (PM10)
Фини прахови частици 2.5 μm (PM2.5)
Индекс за качество на въздуха (AQI)
Универсален топлинен индекс (UTCI)

Описание на системата за прогноза
на атмосферното замърсяване (KWFS)
Българско законодателство за NО2:
Средногодишна норма (СГН): 40 μg/m3.
не се разрешава превишаването й.
Средночасова норма (СЧН): 200 μg/m3,
допустимо превишаване 18 пъти на година.
Авариен средночасов праг: 400 μg/m3.
 

ИЗБОР НА ОБЛАСТ
ЗА ПРОГНОЗА