Национален Институт по Метеорология и Хидрология

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География- Българска Академия на Науките

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

ИЗБОР НА ЗАМЪРСИТЕЛ

 
72-часова прогноза:
Азотен диоксид (NO2)
Озон (O3)
Серен диоксид (SO2)
Фини прахови частици 10 μm (PM10)
Фини прахови частици 2.5 μm (PM2.5)
Индекс за качество на въздуха (AQI)
Универсален топлинен индекс (UTCI)

Описание на системата за прогноза
на атмосферното замърсяване (KWFS)
Универсален топлинен индекс (UTCI):
> 46°: Изкл. силно топлинно натоварване
32°- 38°: Мн. силно топлинно натоварване
32°- 38°: Силно топлинно натоварване
26°- 32°: Средно топлинно натоварване
9°- 26°: Няма топлинно натоварване
0°- 9°: Леко охлаждащо натоварване
-13°- 0°: Средно мразово натоварване
-27°--13°: Силно мразово натоварване
-40°--27°: Мн. силно мразово натоварване
< -40°: Изкл. силно мразово натоварване
 

ИЗБОР НА ОБЛАСТ
ЗА ПРОГНОЗА